Svenska Handelsfastigheter har genom en tydlig strategi utvecklats till den ledande aktören inom externhandel i Sverige.

Vår affärsidé är att långsiktigt skapa, förädla och förvalta starka handelsplatser i nära samverkan med ledande detaljister. Vi bedriver en aktiv förvaltning och vårt tydliga fokus är externhandel och livsmedel. Idag omfattar fastighetsbeståndet ett värde om knappt 10 miljarder kronor.

Här hittar du kalendarium, finansiella rapporter, regulatoriska pressmeddelanden och annat av vikt ur ett investerarperspektiv.

Kalendarium

2020-11-12
Delårsrapport för tredje kvartalet

Investerarinformation

2020-08-20
LSTH Svenska Handelsfastigheter Delårsrapport Q2
Delårsrapport fastighetsbolaget LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ).

2020-05-18
LSTH Svenska Handelsfastigheter Delårsrapport Q1
Delårsrapport fastighetsbolaget LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ).

2020-04-29
LSTH Svenska Handelsfastigheter Årsredovisning 2019
Årsredovisning fastighetsbolaget LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ).

Press & Nyheter

Ökat investeringsutrymme efter nyemission om 255 Mkr

Regulatory pressrelease

Pressmeddelande Stockholm den 15 maj 2022 Svenska Handelsfastigheter har genomfört en riktad nyemission av onoterade preferensaktier av serie B till bolagets tre befintliga största ägare. Kåpan Pensioner samt Fjärde AP-fonden har tecknat aktier motsvarande knappt 42 procent vardera medan Länsförsäkringar Liv tecknat resterande dryga 17 procent. Emissionen har inbringat knappt 255 Mkr.

Se mer

Tecknar avtal om förvärv av handelsplatsen Entré Båstad om knappt 8 200 kvm

Non-regulatory pressrelease

Pressmeddelande Stockholm den 2 maj 2022 Svenska Handelsfastigheter har tecknat avtal om förvärv av handelsplatsen Entré Båstad, som är strategiskt belägen vid infarten till de populära turist- och rekreationsorterna Båstad och Torekov. Handelsplatsen utgörs av två fastigheter om totalt knappt 8 200 kvm uthyrningsbar area med Willy:s, Friskis & Svettis och Apoteket bland de större hyresgästerna.

Se mer

Finansiering

Svenska Handelsfastigheter finansieras med stam- och preferensaktier, börsnoterade obligationer samt banklån. Utöver grundarnas ägande har bolaget ett antal stabila institutionella kapitalinvesterare som ägare; Fjärde AP-fonden, Kåpan Pensioner och Länsförsäkringar Liv.

Bankfinansiering med lång kapital- och räntebindningstid skapar en stabil portfölj som kan hantera svängningar på fastighets- och finansmarknaden. Hyresgäster inom livsmedel, dagligvaror och lågpris står för cirka 70 procent av hyresintäkterna vilket innebär att merparten av bolagets intäktsflöden kommer från stabila hyresgäster som är relativt konjunkturokänsliga.

Grön obligation

Svenska Handelsfastigheter har etablerat ett MTN-program med en ram om 3 miljarder kronor. Under MTN-programmet har bolaget en grön obligation noterad på Nasdaq Sustainable Bonds List.

MTN Grundprospekt

MTM Beslut Grundprospekt

MTN Slutliga villkor

Grön finansiering

Vårt eget ramverk för grön finansiering har av Cicero Shades of Green bekräftats vara i linje med International Capital Markets Association:s Green Bond Principles från 2018. Ramverket innefattar information rörande ”use of proceeds”, ”Selection of eligible green projects and assets”, “management of proceeds” och “impact reporting”.

Green Bond Framework

Green Bond Second opinion

Bolagshandingar

Vårt hållbarhetsarbete

För oss handlar hållbarhet om att förstå vår roll i samhället, att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där vi kan påverka. Hållbarhet är en växande del av vår affärsstrategi och vi väver aktivt in det i samtliga led av bolagets verksamhet. 

Hållbarhet

Ordlista

Fastighetskostnader

Kostnader för el, uppvärmning, vatten, fastighetsskötsel, renhållning, fastighetsadministration, försäkringar samt underhåll minus debiterade tillägg för drift och underhåll.

Förvaltningsfastigheter

Det totala fastighetsbeståndet exklusive projektfastigheter.

Kategori

Fastigheternas huvudsakliga användning utifrån ytfördelning. Den typ av yta som svarar för den största andelen av den totala ytan avgör hur fastigheten definieras. En fastighet med 51 procent kontorsyta betraktas således som en kontorsfastighet. Fördelning görs på kontor, industri/lager, handel och övrigt.

Kluster

Kungsleden definierar kluster som ett samlat fastighetsbestånd i ett läge med bra tillgänglighet på en marknad med god tillväxt och utvecklingspotential. Det optimala klustret har en bra mix av kontor, handel och bostäder samt ett attraktivt serviceutbud.

Kontraktsvärde

Hyra enligt hyreskontrakt plus indexuppräkning och hyrestillägg uttryckt som ett årsvärde.

Projektfastigheter

Avser fastigheter med ytor som hålls vakanta eller planeras att tomställas, korttidsuthyras eller rivas för att möjliggöra utveckling. Klassificering av en enskild fastighet som projektfastighet sker kvartalsvis vilket kan påverka jämförelsen mellan olika perioder. Om en fastighet byter klassificering mellan projektfastighet och förvaltningsfastighet påverkas inte jämföresleperioden.

Segment

Med Stockholm avses Storstockholm, med Göteborg avses Storgöteborg och Malmö avses Stormalmö.

Snittränta

Snitträntan beräknas genom att ställa räntekostnader från lån och ränteswappar, uppläggningsavgifter samt kostnader för outnyttjade kreditramar i förhållande till utestående lånevolym per balansdagen.

Orealiserade värdeförändringar

Resultat av förändring av bedömt marknadsvärde för fastigheterna jämfört med närmast föregående rapportperiod.

Underhåll

Åtgärder som syftar till att upprätthålla fastigheten och dess tekniska system. Avser löpande samt planerade åtgärder som innebär utbyten eller renovering av byggnadsdelar eller tekniska system. Även hyresgästanpassningar ingår här.

European Securities and Markets Authority (ESMA) har kommit med riktlinjer avseende alternativa nyckeltal. Riktlinjerna gäller för alternativa nyckeltal som offentliggörs av emittenter eller av personer som ansvarar för prospektet då de offentliggör obligatorisk information eller prospekt den 3 juli 2016 eller därefter. Syftet med de nya riktlinjerna är att främja användbarheten och insynen i alternativa nyckeltal.

För fastighetsbranschen finns en praxis för nyckeltal som offentliggörs i finansiell information.

Riskhantering

Vi verkar enbart på den svenska marknaden och påverkas därför av hur den svenska ekonomin utvecklas. Styrelsen har det övergripande ansvaret för riskhantering medan det operativa arbetet är delegerat till vd och ledningsgrupp.

Svenska Handelsfastigheter utsätts löpande för olika risker som kan få betydelse för bolagets framtida verksamhet, resultat och finansiella ställning. Vi arbetar aktivt för att identifiera och hantera de risker och möjligheter som har stor betydelse för verksamheten.

Våra risker är indelade i kategorierna; omvärldsrelaterade risker, risker relaterade till fastighetsutveckling, hållbarhetsrisker, finansiella risker, IT-risker samt skatterisker.

Hållbarhet

Finansiell data

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Hållbarhet

Kontakt

För allmänna förfrågningar vänligen skicka mail till
info@handelsfastigheter.se
eller ring vår växel på
tfn 010 10 141 00.

Vill du föra en konkret dialog eller veta mer om Svenska Handelsfastigheters som investering, kontakta oss gärna.

THOMAS HOLM
vice VD

070 – 943 68 00

thomas.holm@handelsfastigheter.se

 

THOMAS HOLM

LSTH Svenska Handelsfastigheter AB
Box 5050
102 41 Stockholm

Holländargatan 10
Stockholm

info@handelsfastigheter.se